Rommetveit Båtlag Referat frå årsmøtet i 2019 PDF Skriv ut E-post
mandag 18. mars 2019 11:54

 

Rommetveit Båtlag Referat frå årsmøtet i 2019

 

Årsmøtet vart halde i båtlagets eige lokale
14.03.2019 kl. 18:30. Det var 31 frammøtte medlemmer.

 

1. Opning:                                                                                                                                                 

Møtet vart opna ved styreleiar som ynskte alle velkomen.

 

2. Val av møteleiar og referent:   

Johnny Berge Olsen vart vald som møteleiar og Øyvind Bie som referent.                                                                                                               

 

3. Godkjenning av innkallinga:   

 Innkallinga vart godkjend.                                                                                                 

 

4. Godkjenning av sakslista:

Sakslista vart godkjend.                                                                                                        

 

5. Val av to medlemmer til å underskrive protokollen:

Odd Magne Agdestein og Råmund Rommetveit.                                                                        

 

6. Årsmeldinga:

Årsmeldinga vart lese opp i møtet og godkjent.

7. Rekneskap 2018: 

 Økonomi ansvarleg Steinar Jæger gjorde greie for Resultatrekneskap, Balanse, Avskrivingar og likviditetsbudsjett. Rekneskapen vart godkjend av eit samla årsmøte.

 

 8. Vedtektsendringar, forslag:                                                                                                                

 

To innkomne forslag til vedtektsendringar:

 

Forslag 1

Lagshuset:

Lagshuset er ein del nytta til samkomer som dåp, konfirmasjonar, åremålsdagar osv.

Dei ulike nivåa i første etasje gjer at aktuelt areal er noko redusert.

Eg vil derfor gjera framlegg om at arealet i første etasje vert bygd saman til eit nivå, gjerne kombinert

med oppgradering av kjøken, og at årsmøtet gjev styret fullmakt til å gå vidare med dette.

26.02.2019

Odd Magne Agdestein

Det blei vedtatt med 27 stemmer (31 Frammøte) at styret skal utreia ombygging av 1.etg. Sjå på ulemper og fordelar med ei slik ombygging. Leiar opplyste at oppgradering av kjøken er inne i budsjettet for 2019

 

Forslag 2

Heilårs lagring av båtar på land, samt oppsett av provisoriske naust innan forbi skalsikringa på RBL sitt område

Styret opplever aukande tal på båtar som står plassert på land over lang tid. Samt at ymse typar

“naust” som kan være plastteltet eller stillas med presenningar blir bygd. Også tilhengarar utanom

oppmerka området er eit aukande problem.

Av dei som har tatt kontakt med representantar for båtlaget er årsakene, reparasjonar, ombygging/-

restaurering eller at båt er for sal. Som regel med planlagt kort horisont. Det er og dei som ikkje tar

kontaktar eller tar kontakt etter at båten er plassert og midlertidig «naust» er satt opp.

RBL har også utfordring med båteigar i ein vanskeleg livssituasjon som har båten plassert på land. Her vil styret bruka skjøn og vurdera tiltak i kvart enkelt tilfelle.

Styret ønsker å fremja følgande forslag til årsmøte:

- Alle båtar skal være sjøsett innan 15 juni kvart år. Krybber skal demonterast og fjernast frå

RBL sitt område. «Naust» bygg med presenningar eller anna temporært bygningsmateriale

skal fjernast innan same dato. Båthengarar skal kunn plasserast innanfor oppmerka område,

båthengaren skal være merka med namn, medlemsnummer, registrerings nummer og

telefonnummer. Her er det første mann til mølla prinsippet som gjeld. Det er ingen rettighet

å ha båthengar lagra i hamna.

Forslag til sanksjoner og kostnader ved brot på desse reglane:

1. Båtar på land etter 15 juni 2019, vil bli fakturert kr 1500,- kr pr. påbegynt månad til første

sjøsetjing*

2. Temporære bygg utan båt vil bli demontert og kassert for eigars rekning, 4 veker etter skriftleg

varsel er sendt.

3. Temporære bygg med båt vil bli fakturert kr 2500 pr. månad til båt er sjøsett og bygg fjerna

4. Båthengarar utanfor oppmerka område, - her vil eigar bli forsøkt identifisert og kontakta for å få

ordna tilhøve på tilvist plass, eller eigar må finna lagringsplass utanfor RBL si skalsikring.

*Styret vil handsama dispensasjons søknad for punkt 1. Havari, alvorleg sjukdom kan være eksempel på at dispensasjon kan bli innvilga for eit avtalt tidsvindauga.

 

Forslag vedtatt med 24 røyster for. (31 Frammøte)

 

9. Kontingent, avgifter, innskot, verdi av båtplassar, etc.:                                                                  

 Vert uforandra på 2016 nivå.

 

10. Budsjett 2019:                                                                                                                             

Orientering om budsjett for 2019 vart gjennomgått og godteke. 

 

11. Val:

 

Leiar: Johnny Berge Olsen, attvald

 

Økonomi leiar/nestleiar: Steinar Jæger, attvald

Sekretær: Øyvind Bie, ikkje på val

Hamneleiar: Svein Onarheim, attvald

 

Tiltaksleiar: Kjetil Sele, ikkje på val

 

Vedlikehaldsleiar: Stein Stendahl, ikkje på val

 

Varamedlemmer til styret: Bjarne Engevik, Gunnar Førland og Gisle Oma vart attvald.

 

Arrangementskomité:, Kari Aas, Ernst Wilhelmsen og Ninni Alice Botnen Nesbø. Vart attvald. Ny inn er Tove Catrin Aas Lindahl

 

Hamne komité: Bjarne Engevik, Gunnar Førland, Gisle Oma, Tore Østrem og Odd Magne Agdestein. Alle attvald

 

Hus leiar: Margunn Liv Oma Attvald

 

Revisorar: Sigurd T. Bendixen attvald, Reidar Holsen ikkje på val

 

Valkomité: Leiar Råmund Rommetveit attvald. Medlemer Helge Steffensen & Øyvind Bie attvald

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                  

 

 
Sublift PDF Skriv ut E-post
onsdag 13. juni 2018 14:45

RBL-Logo

 

Rommetveit Båtlag 2018

 

 

Prisar ved bruk av Sublift: (rev. April 2014)

 

Land eller sjøsetjing:

Båt opp til 24`                 ……………………………   kr   250,-

Båt frå 25`til og med 30` ……………………………  kr   325,-

Båt frå 31`til og med 35` ……………………………  kr   400,-

Båt frå 36`til og med 40` ……………………………  kr   450,-

Båtar over 40`                 ……………………………  kr 1000,-

 

Opptak eller uttak kan betalast med VIPPS til Rommetveit Båtlag på 524109, mrk: «RBL båtopptak»

eller «RBL båtutsetjing». Hugs dato og namn, samt å syna kvittering på telefon til subliftførar.

 

Prisar gjeld under føresetnad av at reingjering av båt i lift vert

utført straks båten er komen på land, og vert fullført i løpet av 20 minutt.

 

Båtar som vert teken opp kun for synfaring, kan henge i Sublift i inntil 30 minutt for listepris.

 

Det vert krevd tilleggspris for «utrykking» med Sublift (typisk ved skadar, havari etc).

 

Subliftførar vurderer eventuelle tillegg til listepris i kvart enkelt høve.

 

Førar av Sublift pr 05.06.2018:

Nelly Karin Oma               mob 975 26 516       (måndagar)

Bjørn Rune Larsen           mob 906 13 009       (tysdagar)

Karsten Tyse                      mob 472 70 145       (torsdagar)

Arild Breivik                      mob 40649092

 

Opptak eller utsetjing av båt skal avtalast på telefon (ikkje SMS) med sublift-førar på førehand, dvs minst mogleg «drop in». Hugs å ha båtkrybba klar.

 

Ansvar:

Båteigar er sjølv ansvarleg for eventuelle skadar på eigen båt ved bruk av Sublift og ved lagring av båt på land.

Det er difor ein føresetnad at båteigar har naudsynt forsikring som dekker slike forhold.

 

HAMNELEIAREN

 

 

 
SubLift PDF Skriv ut E-post
fredag 11. april 2014 06:36

  Prisar  ved bruk av SubLift 2014

(Rev juni 2018)

Land- eller  sjøsetting:

Båt opp til  24'................................ .......................kr. 250,-

Båt frå 25' til og med 30':    .................................   kr. 325,-

Båt frå 31' til og med 35':    .................................   kr. 400,-

Båt frå 36' til og med 40':    .................................    kr. 450,-

Båtar over 40':                      ...............................    kr. 1.000,-

Prisane gjeld under føresetnad av at
reingjering  i lift vert utført straks
båten er komen på land,  og vert fullført
i løpet av maks. 20 min.

Opptak eller uttak kan betalast med VIPPS til Rommetveit Båtlag på 524109, mrk: «RBL båtopptak» eller «RBL båtutsetjing».

Hugs dato og namn, samt å syna kvittering på telefon til subliftførar.

 

Båtar som vert teke opp kun for
synfaring , kan hengja i Sub-Lift i inntil 30 min. for listepris.

Tilleggspris ved "utrykking" med SubLift
(skadar, havari og liknande).

Førar
av subLift vurderer eventuelle tillegg til listepris i kvart einskild høve.

Ansvar:

Båteigarer sjølv ansvarleg for eventuelle skadar på eigen båt ved bruk av SubLift og
ved lagring på land.  Det er difor ein
føresetnad at  båteigar har naudsynt forsikring
som dekkjer slike forhold.

Førar av Sub-lift pr . juni 2018:      

Nelly Karin Oma            mob 975 26 516      (måndagar)

Bjørn Rune Larsen        mob 906 13 009       (tysdagar)

Karsten Tyse                  mob 472 70 145       (torsdagar)

Arild Breivik                 mob 406 49 092

 

Opptak eller utsetjing av båt skal avtalast på telefon (ikkje SMS) med sublift-førar på førehand, dvs minst mogleg «drop in».

Hugs å ha båtkrybba klar.

 

HAMNELEIAREN

 
Nye kortlesare adgang båthavn PDF Skriv ut E-post
fredag 09. mai 2014 11:27

Nye kortterminaler er plassert til bommen.

Eksisterande brikker skal virke som før, dersom du mot formodning ikkje stemmer kontakt  hamneleiar

Dei som ikkje har hatt brikke: kan hendvenda seg til Hamneleiar laurdag 10.05 frå kl. 10.00, eller dugnadsleiar fram til dugnadslutt denne dag.

Briken kan og hentas hos Hamneleiar privat. Ring på førehand og avtal tid.

Blir brikken øydelagt eller mistet: Kan du få kjøpe ny.

Ei brikke per båtplass

Pris for brikke er 100 kr. betales til konto nr.3520.50.29964 (Merk: Navn og båtplass nummer.)

Svein Onarheim

Hamneleiar

Rommetveit båtlag

P.B.1062

5407 Stord

tlf.95819206

mai: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

 
Krav til landstraumkablar for båtar tilkopla straumuttak i Rommetveit Båtlag si hamn. PDF Skriv ut E-post
mandag 22. oktober 2012 12:58

Utdrag frå hamnereglane:

”Offentlege krav fører mellom anna til at alle må ha landstraumkabel med fylgjande spesifikasjon: HO7RN-F 750V 3 x 2,5 mm2 (Ekstra sterk verkstadkabel) eller tilsvarande godkjend kvalitet. (kontakt elektrikar, elektrofirma, eller elforretning for tips). Kablane skal vera i ei lengd. Det er ikkje lov å ha to skøytekontaktar etter kvarandre. Ikkje godkjende kablar kan verta fjerna av hamneleiinga.”

Elektrisitetstilsynet har vore på befaring i hamna i byrjinga av oktober 2012 og funne mange landstraumkablar som ikkje er av godkjend type. Båtlaget har fått skriftleg pålegg om å sjå til at desse vert fjerna og byta ut med nye av rett type. Det er båteigaren sitt ansvar å ha rett kabel til båten etter både hamnereglane og dei offentlege påboda.

Styret i RBL oppmodar alle båteigarar som har landstraum om å sjekka at dei har godkjend kabel, og at dei kablane som ikkje er av rett type vert byta ut.
RBL kjem til å gå runde og sjekka at dette vert gjort. Det vert sett mangellapp på kablar som ikkje fyller krava. Dersom dette ikkje vert ordna av båteigaren innan 14 dagar frå mangellapp er påsett, har RBL heimel i eltilsynslova og i hamnereglane til å fjerna ulovlege kablar. Båtane kan då utan meir varsel verta straumlause.
Hamneleiaren.